TOIK | 27. oktober 2022 | Admin

Møte med politikerne i ishallen


Invitasjon til Tønsberg ishall ble sendt til alle kommunestyrepolitikerne lørdag formiddag. Tre dager senere møtte imponerende nok elleve av disse til møte med oss i Tønsberg og omegn ishockeyklubb (TOIK).

Anledningen til invitasjonen var et ønske fra oss om å vise frem alt det positive klubben gjør for barn, unge og voksne i Tønsberg-regionen, for å gi våre politikere et enda bredere bilde av det arbeidet våre frivillige ildsjeler gjør for å hindre utenforskap og skape et inkluderende miljø for alle som vil gå på skøyter og spille hockey.

Hva har vi som klubb gjort, hva gjør vi som klubb, og hva har vi som klubb planer om å gjøre for å inkludere flere og hindre utenforskap, samt skape et livslangt forhold til idrett og hockey. Dette er de viktigste temaene politikerne fikk servert på møte med oss.

Bidra til god folkehelse

TOIK skal gjennom å tilrettelegge for og gjennomføre hockeytrening bidra til å fremme folkehelse i Tønsberg-regionen. Sentralt i dette arbeidet er det å skape et tilbud for alle og få flest mulig til å spille lengst mulig – uavhengig av alder, kjønn, nivå eller bakgrunn.

Vi har jentelag, vi har foreldrelag, vi har oldboyslag, vi har rekreasjonslag, vi har lag som vil satse og utallige barne- og ungdomslag. Vi er ikke bare en breddeklubb, men også en klubb med bredde.

Les mer om dette på toik.no/strategiplan

Jenteløftet

For sesongen 2017/-18 hadde TOIK en ambisiøs plan om å satse på jentehockey. Vi hadde blant annet mål om å rekruttere flere jenter, få flere jenter til «å stå i sporten», etablere flere lag, og utvikle gode spillere – som skulle nå eliteserien (Bambusa-ligaen) og landslaget.

Fem år etter, er målene allerede nådd – og vel så det. Vi har 39 jentespillere, vi har to lag og utviklet spillere til toppligaen og landslaget. Vi hadde ikke vært der om ikke klubben hadde en gjeng ildsjeler med stort hjerte for jentehockey.

Dette er et godt eksempel på at hockey i Tønsberg ikke bare er en machoidrett. Vi har også tøffe jenter og klubben har to egne jentelag i seriespill. Kanskje vi klarer tre lag neste sesong?

Økonomi som barriere

Et av satsingspunktene i TOIKs strategiplan 2022-25 er økonomi som barriere. Vi er kjent med at skøyte- og hockey som idrett kan være kostbart, som igjen kan føre til at barn og unge ikke kan delta. Et av tiltakene er Micasa Skøyte- og hockeyskole, som er et ukentlig tilbud til barn og unge på nybegynnernivå. For femte sesongen på rad er tilbudet gratis, og tilbudet er også gratis neste sesong.

I tillegg til gratis skøyte- og hockeyskole, har vi andre barrierereduserende tiltak som;

• Gratis utleie av skøyter, køller og puck

• Redusert treningsavgift for alle aktive jenter i klubben

• TOIK-fondet

Sistnevnte tiltak er et fond hvor foreldre kan søke om støtte til å dekke treningsavgiften eller andre kostnader knyttet til hockey for sine barn. Tønsberg kommune har også en ordning de omtaler som fritidskonto. Dette er et veldig godt tilbud som gir barn og unge mellom 6-18 år i familier med utfordrende økonomi støtte til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Vi mener disse tiltakene i sum er et godt bidrag i arbeidet med å inkludere alle inn i idretten og redusere utenforskap for våre yngste i samfunnet.

Les mer om dette på:

toik.no/engasjert-i-naromradet

Friskus – Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no)

Hvordan kan vi inkludere enda flere barn og unge?

Vår jobb med å inkludere enda flere stopper ikke nå. Den skal fortsette – og flere tiltak er under arbeid. Et av disse er hvordan tilby barn og unge skøyteopplæring i skoletiden, først og fremst skoler i nærheten av Tønsberg ishall – som en start. Men på sikt gi et tilbud til alle skoler og barnehager i Tønsberg-regionen. Dette krever blant annet finansiering, ledig istid og kompetente trenere. Vi er godt på vei mot å realisere dette inkluderingstiltaket.

Hvordan kan vi opprettholde og utvikle tilbudet vårt?

Vi har forståelse for at situasjonen politikerne nå står i er krevende, og vi har vel alle kjent på utfordringene de høye strømprisene har hatt og forventes å ha fremover. I forbindelse med budsjettarbeidet i kommunen er det signalisert fra administrasjonen at det er et sterkt ønske om at barn og unge skal skånes fra de kuttene som må gjøres. Og, skal vi fortsatt kunne gi barn, unge og voksne et godt tilbud som inkluderer flest mulig og hindrer utenforskap – og samtidig bidrar til god folkehelse, er vi avhengige av akseptable rammevilkår fra dere politikere.

Dette handler i all vesentlighet om 1) Istid og 2) Pris på leie i helg.

1) Istid

Vi ønsker at Tønsberg ishall holdes åpen til påske, som opprinnelig planlagt. Dette for å gi barn og unge i klubben et tilbud lengst mulig (et opphold på vel 4 måneder er lenge nok). Vi har også oppsatte kamper og turneringer for de yngste i slutten av mars.

Vi ønsker at Tønsberg ishall åpner uke 31 (dette er tidligere års praksis). I uke 31 og 32 arrangere henholdsvis TT kunstløp og Tønsberg og omegn ishockeyklubb Sommercamper for barn og unge. Dette er betydelige inntekter for klubbene, og bidrar med å holde kostandene lavere enn ellers.

En senere åpning av ishallen, eksempelvis 1. september eller senere, vil også få konsekvenser for lagene, deriblant a-laget Tønsberg Vikings og deres forberedelse til sesongstart. Flere av våre lag starter med seriespill i september/oktober, og en senere oppstart enn tidligere praksis vil medføre at våre lag må konkurrerer på ulike vilkår enn andre lag i Norge.

2) Pris på isleie – helg

I samarbeid med TT kunstløp ber vi om gratis isleie for barn og unge under 19 år. Dagens ordning, fungerer slik at barn og ungdom har gratis isleie på hverdager, men betaler full leie i helgen. TOIK ber om at ordningen som gjelder hverdager videreføres til også å gjelde helg – som et innspill til budsjett 2023.

Hvorfor? Fordi kamparrangement for TOIK, må som regel legges til helger på grunn av lange reiseavstander. Vi tar imot lag fra blant annet Tromsø, Narvik, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Gjøvik, med flere. Snøfattige vintre og kunstisbanen på Maier Arena, har bidratt til at ishockey har fått stor rekruttering – særlig for de yngre lagene. Det gjør at det er behov for mer istid. Utfordringen er at kostnaden ved å benytte helgene blir svært høy for klubben.

Vi vil nok en gang minne om historien til Tønsberg ishall:

1. Da ishallen ble gitt som gave fra Stiftelsen TønsbergMessen til Stiftelsen Tønsberg Ishall i 1995 var det en forutsetning at ishallen skulle være et gratis tilbud til barn og unge.

2. Da ishallen fra 1/1-2016 ble overtatt av Tønsberg Kommune undertegnet kommunen en intensjon om å drifte ishallen etter samme prinsipper som tidligere.

3. Det betales ikke egenandeler/leie for bruk av Maier Arena – ei heller TT Hurtigløp for trening i helgene.

4. Ishallen driftes på dugnad av TT kunstløp og TOIK i helgene – Kommunen har ikke lønnskostnader.

Så – kjære, kjære politikere: Dere tok sjansen – og dere vant!

Under koronaen valgte dere å holde Maier Arena åpen – et gratistilbud for hele Tønsberg-regionen. Prisen kunne vært høy, men gevinsten dere fikk, var – etter vårt syn – ganske mye høyere. Arenaen er et fantastisk lavterskeltilbud som fremmer folkehelse og aktivitet – og som får blide barn enda blidere. Maier Arena er også en flott arena for rekruttering til skøyteidretten. Hurtigløp, bandy, kunstløp og ishockey nyter alle godt av Maier Arena. Og arenaen nyter godt av våre tilbud. For på arenaen er nesten alt lov, i den betydning at våre barn og unge kan leke fritt uten at noen skal fortelle de alltid hva og hvordan de skal gjøre ting på skøyter.

Så, her kommer en liten bønn fra oss i Tønsberg og omegn ishockeyklubb. Lær av suksessen med å holde Maier Arena åpen under korona, og lær av hva skøytesporten har gitt oss i Tønsberg-regionen av gleder i mange, mange år. Vi bidrar mer enn gjerne til å skape glede og entusiasme i mange år til, men vi har behov for akseptable rammevilkår for å fortsette og utvikle aktiviteter som fremmer inkludering og hindrer utenforskap – og bidra til å fremme folkehelse for alle i Tønsberg-regionen.


Se også disse postene:


Til alle nyheter


Til alle nyheter under "TOIK"